Архива одобрених буџетских средстава:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Табеларни приказ одобрених средстава према Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број број 99/2016 од 12.12.2016.), функционална класификација 450-Саобраћај, у разделу 21, глава 21.3

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
 

Економ-
ска класи-
фикација

Опис

Средства из буџета
Извор 01

Реали-
зација
(јануар-
септембар
2017)

Проценат реализације %

411 Плате, додаци и накнаде
запослених
(зараде)
50.000.000 37.225.000 74,50
412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.300.000 7.012.000 75,40
413 Накнаде у натури 300.000

414 Социјална давања запосленима 35.000

415 Накнаде
трошкова за запослене
15.800.000 11.226.000
71,00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000 72.000 24,00
421 Стални трошкови 15.310.000 10.892.000 71,00
422 Трошкови путовања 1.900.000 918.000 48,00
423 Услуге по уговору 17.769.000 9.466.000 53,50
424 Специјализоване услуге 490.000 212.00043,50
425 Текуће поправке и одржавање 20.081.000 5,361.000 26,70
426 Материјал 25.220.000 17.300.000
68,50
462 Дотације међународним организацијама 300.000 282.000
94,00
482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 81.00027,00 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 190.000188.000 99,00
485 Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа 1.000

511 Зграде и грађевински објекти 1.000

512 Машине и опрема 7.650.000 5,633.000 73,60
515 Нематеријална имовина 85.000 71.000 83,50
  Укупно за функцију 450 165.032.000 105.939.000 64,20
0008 Одржавање водних путева 165.032.000 105.939.00 64,20
  СВЕГА 165.032.000 105.939.00
64,20

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева - RIS COMEX
 

Економска класификација

Остали извори

Реализација
(јануар-септембар 2017)

422 - Трошкови путовања 1.024.000 166.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство 1.024.000 166.000
 УКУПНО 1.024.000 166.000

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунава 2014 - 2020
 

Економска класификација

Средства из буџета

Остали извори

Реализација
(јануар-септембар 2017)

422 - Трошкови путовања 2.134.000
465.000
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство2.134.000
465.000
423 - Услуге по уговору 4.165.000
82.000
4235 - Стручне услуге4.165.000
82.000
512 - Машине и опрема 438.000

5121 - Опрема за јавну безбедност438.000

 УКУПНО 6.737.000
547.000

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја

Економска класификација

Извор 01

Остали извори

Реализација
(јануар-септембар 2017)

423 - Услуге по уговору 12.718.000 114.463.000 22.948.000
4235 - Стручне услуге 12.718.000
114.463.000
22.948.000
485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.081.000

4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5.081.000

511 - Зграде и грађевински објекти 49.673.000 281.480.000
5114 - Пројектно планирање49.673.000 281.480.000

512 - Машине и опрема7.464.000 42.296.000
6.979.000
5114 - Пројектно планирање7.464.000 42.296.000 
6.979.000
 УКУПНО 74.936.000 438.239.000 29.927.000
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови

RIS Week

RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube