Opšte informacije

Projekat NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations – Mreža dunavskih administracija za plovne puteve) je deo Transnacionalnog programa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEE Transnational Cooperation Programme), koji ima za cilj da razvije međunarodnu saradnju po pitanjima od strateškog značaja, a u cilju unapređenja teritorijalnih, ekonomskih i društvenih integracionih procesa i doprinosa povezivanju, stabilnosti i konkurentnosti regiona.
SEE program promoviše saradnju između država članica, kandidata i potencijalnih kandidata Evropske Unije, kao i susednih zemalja. SEE program ima četiri prioriteta:
 • Prioritet 1: podsticanje inovacija i preduzetništva
 • Prioritet 2: zaštita i unapređenje životne sredine
 • Prioritet 3: unapređenje pristupačnosti
 • Prioritet 4: održivi regionalni razvoj kroz međunarodnu sinergiju
Projekat NEWADA je deo oblasti intervencije 3.1: Unapređenje koordinacije u promovisanju, planiranju i upravljanju primarnom i sekundarnom transportnom mrežom.

Trajanje, geografska pokrivenost i konzorcijum

 • Implementacija projekta “NEWADA” započeta je u aprilu 2009. godine i završila se u martu 2012. godine, sa vremenom trajanja od 36 meseci
 • Projektni tim se sastojao od 12 partnera iz 8 podunavskih zemalјa
 • U okviru projekta je postojao Savetodavni odbor u koji su bila uklјučena ministarstava, Dunavska komisija, Međunarodna komisija za sliv reke Save, Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) i drugi relevantni akteri
Projekat “NEWADA” je imao za cilј unapređenje efikasnosti korišćenja Dunava, kao panevropskog transportnog Koridora VII, kroz intenziviranje saradnje između dunavskih administracija na promociji unutrašnje plovidbe kao racionalnog i ekološki prihvatlјivog vida transporta.
newada-mapa


Vodeći partner

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
www.via-donau.org

Budžet

Ukupni budžet projekta: 2.864.546 €
EU-ERDF finansiranje: 2.224.960 €
Javno finansiranje: 431.182 €
IPA finansiranje: 208.404€

Ciljevi i aktivnosti

Projekat NEWADA ima za cilj unapređenje efikasnosti korišćenja Dunava, kao panevropskog transportnog Koridora VII, kroz intenziviranje saradnje između dunavskih administracija na promociji unutrašnje plovidbe kao racionalnog i ekološki prihvatljivog vida transporta.
 • Saradnja na polju hidrologije i hidrografije će biti intenzivirana, kako bi se ostvario veći uticaj. Efikasnost u svakodnevnom radu bi trebalo da bude povećana kroz razmenu znanja među stručnjacima, kao i kroz identifikaciju primera najbolje prakse.
 • Fizička dostupnost infrastrukture plovnih puteva će biti poboljšana. Izradiće se nacionalni akcioni planovi, studije izvodljivosti, bilateralni projekti i smernice za održavanje i unapređenje plovnog puta reke, u saradnji sa drugim podunavskim zemljama.
 • Pristup ICT (informacionim i komunikacionim tehnologijama) mreži i uslugama će biti poboljšan kako bi se otklonili postojeći nedostaci. Ažurni podaci o stanju na plovnim putevima će biti dostupni administracijama susednih zemalja, trećim licima i korisnicima
 • Relevantne zainteresovane strane će biti integrisane u proces saradnje. Komunikacija između dunavskih administracija, razvojnih agencija i ministarstava saobraćaja će biti unapređena. Dunavske administracije će biti pretvorene u organizacije orijentisane uslugama u cilju zadovoljenja zahteva korisnika.


Pregled radnih paketa projekta

 • Radni paket 1 - Upravljanje projektom
Radni paket 1 je jedan od dva radna paketa koji su prethodno definisani od strane SEE programa. Opšti cilj RP 1 je upravljanje projektima, koje omogućava nesmetano sprovođenje projekta, pruža povratne informacije menadžmentu Programa i ceo projektni tim čini redovno informisanim.
 • Radni paket 2 - Komunikacija i obaveštavanje
Radni paket 2 je prethodno definisan od strane SEE programa i bavi se komunikacijom i obaveštavanjem. Osnovni cilj radnog paketa je da obezbedi besprekornu internu komunikaciju radi unapređenja toka informacija i da omogući zajedničko razumevanje aktivnosti i rezultata, sa jedne strane, kao i transparentnost i eksternu komunikaciju svih rezultata projekta, sa druge strane.
 • Radni paket 3 - Jačanje saradnje u oblasti hidrografije i hidrologija
U okviru radnog paketa 3, planirano je intenziviranje saradnje na polju hidrografije i hidrologije. Potencijal za optimizaciju posebno postoji u oblasti prekogranične saradnje. Nacionalni strateški planovi će biti pripremljeni kako bi se izvršilo usklađivanje napora i mera. Zbog postojanja različitih nacionalnih procedura, rezultati hidrografskih merenja trenutno nisu uporedivi. Dakle, biće usaglašene procedure za hidrografska merenja i za interpretaciju njihovih rezultata. Bilateralni i multilateralni planovi rada će biti pripremljeni. Zajedničke istraživačke aktivnosti će biti identifikovane, kao i koncepti za pilot aktivnosti.
 • Radni paket 4 - Unapređenje pristupačnisti infrastrukturi na unutrašnjim plovnim putevima
Regulacija reka je proces planiranih ljudskih aktivnosti u rečnom koritu, ako i analiza karakteristika toka, u cilju poboljšanja njenih osobina. Uska grla na panevropskom transportnom Koridoru VII osnovna su prepreka za bezbednu plovidbu. Sličnosti između ovih uskih grla biće identifikovane u cilju sprovođenja zajedničkih rešenja za njihovo uklanjanje. Još jedna bitna stavka za dunavske administracije je održavanje plovnog puta. Zbog činjenice da oko 1.100 km od ukupno 2.400 km Dunava čini zajedničke granice između država, postoji ogroman potencijal za saradnju u cilju efikasnijeg održavanja plovnog puta.
 • Radni paket 5 - Unapređenje pristupačnosti informacionim i komunikacionim mrežama i uslugama
Radni paket 5 se bavi implementacijom ICT mreža i usluga. Glavni cilj je usklađivanje ovih usluga (npr. elektronske navigacione karte - ENCs) i razrada strateških dokumenata (kao što su uputstva). Zajedničke aktivnosti, kao što su istraživanja i pilot aktivnosti, su takođe od suštinske važnosti. Relevantni podaci za dunavske administracije će biti identifikovani, a biće definisan i izgled interfejsa. Ovi podaci će biti objavljeni na zajedničkom internet portalu, dok će svaka zemlja biti odgovorna za svoje nacionalne informacije. Pristupne tačke internetu će biti definisane na neuralgičnim mestima duž plovnog puta Dunava. ENCs (elektronske navigacione karte) su osnova za RIS (River Information Services) (videti Direktivu 2005/44/EC). Ove karte će biti usaglašene, po pitanju kvaliteta. U okviru prethodnih projekata kao što D4D i DANewBE Data (oba u okviru INTERREG III B programa), GIS baze podataka su razvijene kao pilot aktivnosti. Ove baze podataka će sada biti proširene na Rumuniju i Bugarsku. Osim toga, neophodno ažuriranje u vezi sa razvojem tehnologije, biće izvršeno.
 • Radni paket 6 - Integracija odgovornih stejkholdera i jačanje saradnje
U okviru ovog radnog paketa projektni tim će raditi na organizacionim i strateškim pitanjima od značaja za dunavske administracije. Dakle, biće uspostavljen Upravni odbor (Board of Directors - BoD) u čiji rad će biti uključeni direktori svih dunavskih administracija. SWOT (Snage-Slabosti-Mogućnosti-Prijetnje) analiza za svaku dunavsku administraciju će biti pripremljena i elaborirana. SWOT analize će se zasnivati na trenutnoj strukturi, raspoloživim resursima i postojećim zadacima i ciljevima svake dunavske administracije. Na osnovu ove analize direktori će diskutovati i usaglašavati zajedničke ciljeve. Na osnovu ovih aktivnosti za svaku administraciju posebno će biti izrađen skup preporuka. Upravni odbor će razviti jedinstvenu i međunarodno koordiniranu strategiju komunikacije predstavljenu kroz akcioni plan. Razmena znanja će biti omogućena kroz uspostavljanje programa razmene stručnjaka, unapređujući saradnju između dunavskih administracija i doprinoseći uspostavljanju zajedničkih standarda za reku Dunav. Planirano je učešće na sastancima stručnjaka PIANC-a. Na kraju, u okviru projekta će biti definisane naredne aktivnosti i identifikovani mogući nacionalni i evropski izvori finansiranja za realizaciju predloženih mera.


Koristi

 • Nacionalni strateški planovi za održavanje plovnih puteva, hidrologiju i hidrografiju su pripremlјeni i bili su osnov za pilot aktivnosti, sprovođenje smernica i buduće bilateralne ili multilateralne projekte.
 • Internet portal sa relevantnim podacima vezanim za plovne puteve je uspostavlјen, u skladu sa evropskim standardima.
 • Izrada organizacionih strategija za svaku zemlјu će podstaći saradnju između dunavskih administracija, razvojnih agencija i ministarstava unutar svake zemlјe.
 • Upravni odbor projekta sastavlјen od direktora svih dunavskih administracija je uspostavlјen, i po planu je nastavio sa radom i nakon završetka trajanja projekta. U okviru ovog odbora raspravlјa se o strateškim pitanjima i usaglašavaju se pravci zajedničkog delovanja. Saradnja dunavskih administracija za plovne puteve je ojačana kroz održavanje redovnih sastanaka Upravnog odbora.
 • Završno predstavlјanje projekta NEWADA je održano 29. Marta 2012. godine u Beogradu, gde je učestvovalo više od 80 predstavnika zainteresovanih strana. Organizator ovog događaja je bila Direkcija za vodne puteve (Plovput)

Partneri

Država Partner Internet
Austrija Via Donau www.via-donau.org
Slovačka SVP www.svp.sk
Mađarska SOE www.rsoe.hu
  VITUKI www.vituki.hu
  VKKI www.vkki.hu
Hrvatska APP www.vodniputovi.hr
Srbija Plovput www.plovput.rs
Rumunija ANC www.acn.ro
  AFDJ www.afdj.ro
Bugarska EAEMDR www.appd-bg.org
Ukrajina SHS  
  ONMA www.onma.edu.ua

Kontakt

Za više informacija o projektu NEWADA možete se obratiti koordinatoru projekta:
DI Markus Schedlbauer
via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Tel: 43 (0)50 4321 1702
Fax: 43 (0)50 4321 1050
e-mail: markus.schedlbauer@via-donau.org

Za više informacija o ulozi Plovputa na projektu NEWADA možete se obratiti našem koordinatoru:
Mr Ivan Mitrović
Direkcija za unutrašnje plovne puteve Plovput
Tel: 381 11 3029 842
Fax: 381 11 3029 808
e-mail: imitrovic@plovput.rs

Zvanična prezentacija projekta:
www.newada.eu


preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post