Organizacija


Aleksandar Pantelić
v.d. Direktora

011 30 29 801
apantelicplovput.rs

Miroslav Grnčarski
Načelnik Odeljenja za obeležavanje vodnih puteva

011 30 29 829
mgrncarskiplovput.rs

Ljubiša Mihajlović
Načelnik Odeljenja za pružanje informacija o stanju vodnih puteva, rečne informacione servise, planiranje i implementaciju međunarodnih projekata

011 30 29 805
plovput.rs

Srđan Đalović
Šef Odseka za hidrografska merenja

011 30 29 880
sdjalovicplovput.rs

-
Šef Odseka za upravljanje međunarodnim projektima i rečne informacione servise

011 30 29 842
plovput.rs

Aleksandra Kafedžić
Šef Odseka za tehničko održavanje

011 30 29 831
akafedzicplovput.rs

Dragana Veselinović
Načelnik Odseka za pravne, kadrovske i opšte poslove

011 30 29 844
dveselinovicplovput.rs

Milica Subotić
Šef Odseka za finansijsko-materijalne poslove

011 30 29 822
msuboticplovput.rs

mr Dubravka Stojanović
Rukovodilac Grupe za javne nabavke
011 30 29 840
dstojanovicplovput.rs

Opis funkcija

Direktor Direkcije rukovodi, organizuje, objedinjuje i usmerava rad Direkcije, raspoređuje poslove rukovodiocima unutrašnjih jedinica; vrši i druge poslove iz delokruga Direkcije.

Načelnik Odelјenja, šef Odseka i rukovodilac Grupe organizuju, objedinjavaju i usmeravaju rad užih unutrašnjih jedinica i državnih službenika i nameštenika u njima, raspoređuju poslove i daju stručna uputstva za rad i obavlјaju najsloženije poslove iz delokruga užih unutrašnjih jedinica.

Nadležnosti, ovlašćenja i obaveze

Delokrug Direkcije utvrđen je u čl. 16-18. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 73/10), u okviru koga obavlјa stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na međunarodne i međudržavne plovne puteve.

Stručni poslovi koje obavlјa Direkcija odnose se na:
  • 1) tehničko održavanje i razvoj međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva i objekte bezbednosti plovidbe na njima;
  • 2) praćenje, analizu i obaveštavanje o stanju plovnosti međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva;
  • 3) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva;
  • 4) uspostavlјanje, održavanje i razvoj Rečnih informacionih servisa (RIS);
  • 5) održavanje i obeležavanje zimovnika otvorenih za zimovanje stranih i domaćih brodova i sidrišta na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima;
  • 6) donosi sigurnosni plan
  • 7) druge poslove određene zakonom.

U okviru svoje nadležnosti Direkcija obavlјa sledeće upravne poslove:
  • 1) daje uslove i saglasnosti pre početka izrade tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju prevodnica, plovnih kanala i drugih hidrotehničkih objekata, za postavlјanje kablova i cevovoda, kao i za izgradnju drugih objekata od uticaja na bezbednost plovidbe na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima, potrebno je, pored saglasnosti i mišlјenja nadležnih državnih organa propisanih propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja i propisima kojima se uređuju vode, pribaviti nautičke uslove koje izdaje lučka kapetanija i uslove koji se odnose na vodne puteve koje izdaje Direkcija. Nakon izdatih uslova idaje se saglasnost kojom se utvrđuje da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa uslovima koje je izdala Direkcija. Direkcija je nadležna za davanje mišlјenja koje prethodi odobrenju koje ministar izdaje za otvaranje skelskog prelaza radi transportnog povezivanja susednih obala;
  • 2) daje saglasnost na postavlјanje plovila na međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima
  • 3) vodi evidenciju izdatih akata koji se odnose na uslove, saglasnosti i mišlјenja.

Izdavanje uslova, mišlјenja i saglasnosti vrši se u upravnom postupku.

Drugostepeni organ za akte koje u prvom stepenu donosi Direkcija je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Nadzor nad radom Direkcije vrši Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Pored gore navedenih poslova Direkcija može obavlјati i sledeće poslove: stručne poslove vezane za izradu projektne dokumentacije, obeležavanje prepreka i objekata na vodnom putu, izvođenje hidrotehničkih snimanja i hidrotehničkih radova na vodnim putevima za komercijalne potrebe korisnika. Korisnici plaćaju naknadu za ove poslove koje za njihove potrebe obavlјa Direkcija a visinu naknade utvrđuje Direkcija svojim aktima na koje saglasnost daje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture .

U oblastima iz utvrđenog delokruga, Direkcija obavlјa poslove državne uprave u skladu sa čl. 12-21. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/05 i 101/07).

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post